Demolice a recyklace

DomůDemolice a recyklace

Demolice

Recyklace

Recykláty

Výroba drceného kameniva

Likvidace porostů

Woodcracker

DEMOLICE

Provádíme kompletní strojní demolice staveb železobetonových, betonových, zděných, dřevěných a ocelových, jako jsou např.:
obytné a administrativní budovy
výrobní a průmyslové areály
zemědělské objekty
technologické celky
mosty
nádrže
sila
komíny
parkovací a skladovací plochy

Při realizaci demolic používáme demoliční stroje kolové, pásové a kráčivé. Stroje jsou vybaveny hydraulickými bouracími kladivy a nůžkami.

RECYKLACE

Vzniklé stavební a demoliční odpady (STAVEBNÍ SUTĚ, BETONY, ŽELEZOBETONY, VÝKOPOVÉ ZEMINY, ŠTĚRKOPÍSKY, KAMENIVO, ŽIVICE APOD.) ekologicky zpracováváme – drtíme a třídíme. Tímto způsobem odpady přetváříme na druhotné vstupní suroviny, které jsou opět využitelné při stavební výrobě a rekultivacích.

DRCENÍ

Drcení provádíme na odrazovém drtiči - v rozsahu 0-100 mm

TŘÍDĚNÍ

Třídění provádíme na frakce 0-4 | 0-8 | 0-16 | 0-32 | 0-63 | 4-8 | 4-16 | 4-32 | 8-16 | 8-32 | 16-32 | 32-63 mm
null

PROVÁDÍME LIKVIDACI ČERNÝCH SKLÁDEK

RECYKLACI – drcení a třídění provádíme na mobilních strojích buď přímo v místě demolice nebo v našem recyklačním středisku – Rochov u Lovosic.

RECYKLACE ŽIVIČNÝCH (ASFALTOVÝCH) SMĚSÍ

Provádíme recyklaci živičných (asfaltových) směsí v podobě živičných ker a živičných frézovaných směsí. Recyklované živičné směsi nahrazují drahou živičnou směs v komunikacích nižších tříd, místních komunikacích, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách apod.

Recyklaci – DRCENÍ a TŘÍDĚNÍ provádíme na mobilních strojích po celé České republice.

DRCENÍ

Drcení provádíme na odrazovém drtiči - v rozsahu 0-63 mm

TŘÍDĚNÍ

Třídění provádíme na frakce 0-4 | 0-8 | 0-16 | 0-32 | 0-63 | 4-8 | 4-16 | 4-32 | 8-16 | 8-32 | 16-32 | 32-63 mm

HLAVNÍ VÝHODY RECYKLACE ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ

možnost provedení přímo u zákazníka (obalovna živičných směsí, stavba, sběrný dvůr)
recyklací přepracujeme odpad na materiál k dalšímu využití
zlepšíme vlastnosti recyklovaného materiálu
recyklací snížíme finanční náklady na odvoz a skládkovné odpadu
snížíme finanční náklady na pořízení nového materiálu - přírodního kamene a jeho dopravu
null

RECYKLACI provádíme v souladu se zákonem o odpadech a s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí.

RECYKLÁTY

RECYKLACE

PŘÍJEM MATERIÁLU K RECYKLACI

beton
železobeton
betonové sloupy
betonové pražce
betonové panely
betonové dlažby
živičné kry
kámen
cihly
střešní tašky

RECYKLÁT NA PRODEJ

betonový
cihelný
živičný
směsný
zásypové zeminy
tříděné zeminy pro konečné terénní úpravy

VÝROBA DRCENÉHO KAMENIVA

ZPRACOVÁNÍ LOMOVÉHO KAMENE

Provádíme výrobu přírodního drceného kameniva v lomech pomocí mobilních technologických linek po celé České republice.

TŘÍDĚNÍ RUBANINY HRUBOTŘÍDIČEM

odhliňovacím třídičem - umožňuje efektivní využití zahliněných vrstev lomu
hrubotřídič umožňuje oddělit hlinitý podíl a silně zvětralou horninu od pevného podílu lomového kamene
čistý lomový kámen pak může být dále zpracován na kvalitní drcené kamenivo

DRCENÍ RUBANINY ODRAZOVÝM DRTIČEM

Výstupní frakce jsou převážně v rozsahu: 0-63 | 0-125 mm

TŘÍDĚNÍ DRCENÉHO KAMENIVA

Provádíme na frakce 0-4 | 0-8 | 0-16 | 0-32 | 4-8 | 4-16 | 4-32 | 8-16 | 8-32 | 16-32 | 32-63 mm

HLAVNÍ VÝHODY ZPRACOVÁNÍ LOMOVÉHO KAMENE
MOBILNÍMI TECHNOLOGIEMI

výroba přírodního drceného kameniva i v menších lomech kde jsou jiné technologie neekonomické
mobilní technologické linky se snadno přepravují a jsou velmi rychle připravené k výrobě
jsou nezávislé na energetických přípojkách
využití mobilních technologií společně se stacionárními výrobními linkami pro potřeby krátkodobého zvýšení výrobní kapacity, např. při zvýšených regionálních poptávkách po drceném kamenivu
Pro obsluhu mobilních výrobních technologických linek používáme vlastní techniku jako jsou kolové nakladače, kolová a pásová rypadla. Pro rozbíjení velkých kusů rubaniny, které nelze vložit do drtiče, používáme pásová rypadla s hydraulickými kladivy nebo hydraulickými vydrcovacími nůžkami.

LIKVIDACE POROSTŮ

ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACI NÁLETOVÝCH DŘEVIN A POROSTŮ

Provádíme MULČOVÁNÍ porostů. Mulčování je stále oblíbenější způsob údržby nepravidelně ošetřovaných ploch. Jedná se o ekologickou likvidaci trávy, plevelů a náletových dřevin.

Princip spočívá v tom, že při správném systému mulčování speciálně tvarovaný nůž rozemele porost na drobné kousky, které zůstanou ležet na pozemku.

HLAVNÍ VÝHODY MULČOVÁNÍ

ekologické odstranění porostů
ponechání mulče - rozemletého biologického materiálu na ploše dochází k úspoře finančních nákladů na odvoz a skládkování
při mulčování neudržovaných ploch, kde roste plevel, náletové dřeviny a jiný podobný odpad, dochází při pravidelném a správném systému mulčování již během krátké doby k rekultivaci pozemku
mulčovač je zkonstruován tak, že při mulčování dochází k vyrovnání drobných nerovností povrchu pozemku
drobné kousky mulčované trávy a dřevin, které zůstanou ležet na pozemku zetlí a působí jako hnojivo pro obnovení nebo zlepšení kvality porostu
ponechaný mulč zadržuje vláhu v půdě

VYUŽITÍ MULČOVÁNÍ

mulčování je ideální varianta pro údržbu velkých ploch
stavební pozemky
čištění zanedbaných pozemků, zemědělských a průmyslových objektů
okolí silničních, dálničních a železničních náspů
okolí vodních cest a toků, rybníků
ochranná pásma inženýrských sítí
okolí lesních a polních cest
sady a vinohrady
příkopy
obtížně dostupné plochy

WOODCRACKER

EFEKTIVNÍ ŘEZACÍ HLAVA PRO KÁCENÍ STROMŮ A KEŘŮ

vhodné pro rychlou práci se slabými kmeny a pro skladování zpracovávaného materiálu
color
https://ssad.cz/wp-content/themes/hazel/
https://ssad.cz/
#ffffff
style1
paged
Načítáme pro Vás nové příspěvky...
/data/www/ssad.cz/www.ssad.cz/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
off
yes
yes
off
on
off